فروش عمده سودپرک سیمرغ

سودپرک درمصارف تولیدکاغذوهمچنین تولیدموادشوینده به کاربرده می شود.شرکت تولیدی سیمرغ این محصول رابه صورت عمده ،برای استفاده دراین صنایع عرضه می دارد.
سودپرک بانام هیدروکسیدسدیم نیزشناخته می شود.هیدروکسیدسدیم جامدیامحلول آن،دی اکسیدکربن هوارا جذب کرده وکربنات سدیم تولیدمی شود.به همی علت اگرمقداری سودجامددرمدت طولانی درمعرض هواقرار بگیرد،ناخالص شده وناخالصی آن کربنات سدیم خواهدبود.ازاین رودرهنگام استفاده بایدخالص شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما